Kultur Hjärta Skola

Skolinspektionens Skolenkät VT15

För ett tag sedan kom Skolinspektionens stora Skolenkät VT15 och resultatet av den är mycket glädjande för alla oss som arbetar med barns och ungas inflytandefrågor i skolan. Enkäten har besvarats av drygt 150 000 elever, föräldrar och pedagogisk personal under våren 2015 och säger att många elever upplever att de inte har inflytande i skolan. Bland dessa elever är dessutom intresset för skolarbetet mindre jämfört med de som upplever att de kan påverka.

Enligt Skolinspektionens enkät är alltså barns och ungas inflytande viktigt för skolresultaten.

Läs mer om enkäten här:
http://www.skolinspektionen.se/Statistik/Statistik-om-Skolenkaten/Skolenkaten-VT-2015/