Kultur Hjärta Skola

Ny rapport om Skapande Skola

Myndigheten för Kulturanalys har precis släppt en första forskningsrapport om Skapande Skola. Igår presenterades denna på en dragning i Vasa Reals aula i Stockholm. Rapporten finns att läsa på Kulturanalys hemsida samt under vår Material-del.

Personerna på bilden (från vänster): Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturminister), Karin Helander (styrelseledamot Statens kulturråd och föreståndare Centrum för barnkulturforskning), Mats Söderlund (ordförande KLYS) och Anna Lund (fil. dr och lektor vid Linnéuniversitetet).

Vi väljer att lyfta fram följande citat från rapporten:

”…finns behov av att förstärka kopplingen mellan områdena utbildning och kultur, mellan skolvärlden och kulturlivet, på alla nivåer. Ett ömsesidigt lärande om varandras förutsättningar och kompetenser kan ge möjligheter till ökad samverkan i planering och genomförande mellan skolor och kulturinstitutioner, mellan rektorer, lärare och elever och kulturaktörer.” ( sida 8 )

”Elevernas delaktighet i Skapande skola behöver förbättras. Såväl skolpersonal som skolutövare visar i forskargruppens intervjuer prov på bristande förtroende för värdet av elevernas medverkan: den skulle göra processen ineffektiv och elevernas bidrag till projektens innehåll och genomförande uppfattas av de vuxna på förhand som begränsade. Men det finns åtskilliga vittnesmål om betydelsen av elevernas medverkan i lyckade Skapande skola-projekt.” ( sida 9 )

”Forskarna konsterar att huvudmännens ansökningar innehåller skrivningar och formuleringar som på olika sätt motsvarar kraven om elevernas inflytande i förordningen, men intervjuerna visar att det inte är alla gånger som praktiken lever upp till ansökningarnas retorik. Det finns uppfattningar bland de vuxna, såväl i skolan och bland kulturaktörerna, att det är svårt att finna fram till eleverna, att skapa strukturer för hur inflytandet ska gå till. De vuxna anser att eleverna inte alltid har tillräcklig vana av planering eller beslutsprocesser. Det kan även vara svårt att rekrytera elever med intresse för kulturfrågor.” ( sida 66 )

”När elever inte själva känner sig vidtalade eller informerade ökar sannolikheten till den skeptiska attityd som kulturaktörer upplever sig möta.” ( sida 68 )

Kultur Hjärta Skola gläds över denna rapport och konstaterar att vi är på helt rätt väg i Dalarna…