Kultur Hjärta Skola

Ord från projektledaren

Kultur Hjärta Skola är avslutat som projekt och just nu är projektrapporten ute på remiss hos Styrgruppen. Som projektledare är jag ytterst stolt och glad över de resultat som projektet har levererat och jag ser fram mot hur dessa kommer förvaltas väl i Dalarna framöver. Projektrapporten läggs upp här inom kort.

Ur den kommande projektrapporten:

Kultur Hjärta Skola har varit ett regionalt treparts-projekt mellan Landstinget Dalarna, Riksteatern och Riksteatern Dalarna 2013 – 2015. Projektet har rört sig i skärningspunkterna mellan Kultur och Skola och har haft barns och ungas rätt till reellt inflytande över kulturområdet som fokus.

Under projekttiden har nio kommuner infört en struktur kring Elevkulturombud (EKO) för att garantera barns och ungas reella inflytande och delaktighet över Kulturområdet i Dalarna. På regional nivå säkras strukturen via Landstinget Dalarna (Kultur- och Bildningsförvaltningen), via intentionsavtal mellan den regionala nivån och kommunerna samt skrivelser i Landstinget Dalarnas Kultur- och Bildningsplan 2016 – 2018. EKO-strukturen blir permanent framöver i Dalarna.

Totalt ca 110 Elevkulturombud (EKO) i åldrarna åk 2 – gymnasiet är utsedda i kommunerna och dessa ges inflytande över det kommunala och regionala kulturutbudet. På kommunal nivå ansvarar utsedda EKO-samordnare över strukturen och på regional nivå ansvarar regional tjänsteman på kultur- och bildningsförvaltningen med stöd av länskulturnätverket Ung Kultur Dalarna (UKD).

Projektet har i samverkan med Dalateatern och de två kommunerna Malung-Sälen och Älvdalen genomfört Dramatik i Grundskolan (DIG) under 2014. Kopplat till arbetet med DIG har en högskolekurs tillsammans med Högskolan Dalarna tagits fram men inte genomförts pga. studenters osäkerhet kring kursens upplägg varande en distanskurs med obligatoriska träffar på campus.

Två Delaktighetskonferenser, en föreningsmässa och ytterligare kvällsföreläsningar är genomförda under projekttiden. Så även arrangörsutbildningar för barn och unga samt utbildningsinsatser om kulturbegrepp, inflytande och delaktighet.

Mycket av Kultur Hjärta Skolas insatser har skett i samverkan med Dalarnas kommuner, länskulturnätverket UKD, föreningar, studieförbund och Riksteatern Dalarnas teaterföreningar.

Träffar för erfarenhetsutbyte mellan Dalarnas kommuner om barns och ungas rätt till inflytande över kulturområdet är genomförda.

En blogg med goda exempel, från olika delar av landet, på barns och ungas rätt till inflytande och delaktighet har uppdaterats löpande under projekttiden. Ett antal folkbildande filmer om projektet är producerade för vidare spridning.

Kultur Hjärta Skola har uppnått en stor medial genomslagkraft, framförallt på regionalt plan via radio och tidningsartiklar, men även nationellt via positiva omnämnanden av SKL och Statens Kulturråd.

Kultur Hjärta Skola har i stort uppnått samtliga projektmål och lagt grunden för ett fortsatt gott arbete när det gäller barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande över kulturområdet i Dalarna.

Då Kultur Hjärta Skola är avslutat har även jag lämnat Dalarna och rest tillbaks till Göteborg. Vill man nå mig så gör man det enklast via tel: 073 905 50 33 eller mail dristig[at]hotmail.com

Kontaktuppgifter till de regionala funktioner som tar hand om resultaten kommer även de uppdateras här framöver.

Slutligen är jag ytterst tacksam över att ha fått arbeta med Kultur Hjärta Skola under 2.5 år. Jag är också glad över att ha lärt känna trevliga kollegor, elevkulturombud och kommunala företrädare i Dalarna. Det kommer kännas aningen tomt framöver. Tack för allt.

/ Mattias Dristig, projektledare Kultur Hjärta Skola 2013 – 2015