Kultur Hjärta Skola

Om Delaktighetstrappor – Roger Hart och Harry Shier

2008 – 2011 drev Handikappförbunden i samverkan med Barnombudsmannen (med medel från Arvsfonden) ett projekt som hette ”Egen växtkraft – Barns och ungdomars delaktighet, självbestämmande och frigörelse”.

Projektet tog fram en översättning till svenska av Harry Shier:s modell för att öka barns delaktighet i att fatta beslut i enlighet med artikel 12.1 i FNs konvention om barnets rättigheter. I denna skrift nämn även Harts Delaktighetstrappa.

Denna skrift är mycket användbar i arbetet med att skapa strukturer för barns och ungas inflytande och går att läsa här.

Kultur Hjärta Skola är mycket glada över att ha fått tillstånd att sprida detta material från Handikappförbunden.